Tuesday, May 14, 2013

ދަރިވަރުންގެ ތަފާތުތަކާއި އެކުދިންގެ ބޭނުންތައް
ދަރިވަރުންގެ ތަފާތުތަކާއި އެކުދިންގެ ބޭނުންތައް

    އެކި ކުދިންގެ ޤާބިލުކަން ހުންނާނީ އެކި މިންވަރަށެވެ. މިގޮތުން އުފެދުމުގައިވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިން އުޅޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެކަހަލަ ކުދިން އެކަހެރިކޮށްލުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެން ވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހަމައެހެންމެ ފެނުމާއި، އިވުމާއި، ޖިސްމާނީ، އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުންވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކްލާސްތަކުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ދެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ކުދިންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނޭގޮތާއި އަދި ކްލާހުގެ އެހެންކުދިންވެސް އެކުއްޖާއާ ދޭތެރޭކަންތައް ކުރަންޖެހޭނެގޮތް އެ މުދައްރިސަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެންޖެހެއެވެ.  
     މިކަހަލަ ކުދިންނަށްވެސް ރަނގަޅަށް ކުރެވޭ ކަންތައްހުންނާނެކަން ދަންނަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ހުނަރަށް ތަޢުރީފުކޮށް ހިތްވަރު ދޭންވާނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ މިފަދަ ކުދިންނަށް ނުކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑެތި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުން އެކުދިންނަށް އެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ކުއްޖާ އަމިއްލައަށް ތިމާ މިއީ އެއްވެސް މީހެއް ނޫންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ތަން އަތުވެދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ކުދިންނަށް ބޮޑެތި ފިލާވަޅުތައް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެކުއްޖާއާ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިފަދަ ކުދިންގެ މޯޓިވޭޝަން އިތުރުވާނޭގޮތަކަށް، ކެތްތެރިކަމާއެކު ރޭވުން މުހިއްމެވެ. ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ އޭރުންނެވެ. މިފަދަ ކުދިންނަށްވެސް ޙާސިލުވާ މިންވަރު އިތުރުކުރެވޭނީ އޭރުންނެވެ. 

މޯޓިވޭޝަން


މޯޓިވޭޝަން ނުވަތަ ޝައުޤުވެރިކުރުވުމުގެ މި ނަޒަރިއްޔާތުގައި ވަނީ ސަމާލުކަން ހޯދައި، ޝައުޤުވެރިވާނޭފަދަ ގޮތަކަށް އުނގަންނައިދިނުން ބައްޓަންކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކެވެ. މީގައި ދެ ވައްތަރެއްގެ ވެއެވެ. އެއްވައްތަރަކީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގެ ބަހާތަކަކުން މޯޓިވޭޓްވުމެވެ. މިއަށް ކިޔަނީ އިންޓިރިންސިކް މޯޓިވޭޝަން އެވެ. އެއީ އޭނާ ހެދިބޮޑުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބޭނުންވުންތަކާއި، އޭނާ ބޭނުންވާކަންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިހުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޭނުންތަކާއި، އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކަންކަން ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބޭނުންވުމެވެ. މިކަހަލަ ޝައުޤުވެރިކަމެއް ކުއްޖާގެ ކިބައިގައި އަށަގަނެއްޖެނަމަ ކޮންމެހެން އިނާމެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ހަދިޔާއެއް ނުލިބުނަސް އޭނާ ބޭނުންވާކަމެއް ކުރާނެއެވެ.
މީގެ ދެވަނަ ވައްތަރަކީ ޙާލަތާ ގުޅިފައިވާ ޝައުޤުވެރިކަމެވެ. މިއަށް ކިޔަނީ އެކްސްޓްރިންސިކް މޯޓިވޭޝަނެވެ. މިއީ އިނާމެއް ހޯދުން، މުދައްރިސުންގެ ރުހުން ހޯދުން ނުވަތަ އަދަބަކުން ސަލާމަތްވުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަކަށް ބަހައްޓާ ޝައުޤުވެރިކަމެވެ. 

ސޯޝަލް ކޮގްނިޓިވް ލާރނިން ތިއަރީ


ސޯޝަލް ކޮގްނިޓިވް ލާރނިންގ ތިއަރީގެ ތިއަރިސްޓެއް ކަމުގައިވާ ބަންދޫރާ ހާމަކުރައްވާފައިވާގޮތުގައި އުނގެނުމަކީ މާހައުލުން ގެންދެވޭ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް ސިކުނޑީގައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އުފައްދާ އަސަރަކުން، ސުލޫކު ވަކިގޮތަކަށް ބަދަލުވުމެވެ. މި ތިއަރީގައި ބަންދޫރާ ފާހަގަކުރާ މައިގަނޑު ކޮންސެޕްޓަކީ "ރެސިޕްރޯކަލް ރިލޭޝަންޝިޕް" ނުވަތަ "ގުޅިލާމެހިފައިވާ ގުޅުން" މިއެވެ. މި ގުޅުމުގައިވާ މައިގަނޑު 3 ބައެއް، އެއްކަމެއް އަނެއް ކަމަކަށް އަސަރު ކުރުވައެވެ. އެއީ، މާހައުލާއި އެމީހެއްގެ ވިސްނުމާއި އޭނާގެ ޢަމަލެވެ.
މި ތިއަރީގައި ދަރިވަރުން އުނގެނެނީ ކޮޕީކޮށްގެންނާއި މޮޑެލިންގ ކޮށްގެންނާއި އެހެން މީހުންގެ ފުށުންނާއި (ވިކޭރިއަސް ލާރނިންގ) އަމިއްލައަށް ކަންކަން ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން، މި ތިއަރީ ވެފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަރިވަރު ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ގޯލާހަމައަށް ވާޞިލުވުމަށާއި އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅެން ދަސްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ތިއަރީއެއް ކަމުގައެވެ. ވީމާ، އުނގެނުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ މި ކަންކަމަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ. އަދި ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައްވެސް ވާންޖެހޭނީ މި ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ މަސައްކަތްތަކަކަށެވެ.
މި ތިއަރީގައި ކުދިން އުނގެނޭ އެއް ގޮތްކަމުގައިވާ ސެލްފް ރެގިއުލޭޝަންގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ގޯލާ ހަމައަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ވިސްނުމާއި ސުލޫކު އަދި އިހުސާސްތައް ވަކިގޮތަކަށް ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. އެހެންކަމުން، އުނގެނުމުގެ ތަފާތު ހުނަރުތަކާއި އަމިއްލަ ނަފުސު ކޮންޓްރޯލު ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަންލިބި، އެކުދިންގެ ކިބައިގައި ކިޔެވުމުގެ ހުނަރާއި އުނގެނުމުގެ ޢަޒުމު އަށަގަނެއެވެ.

Saturday, May 11, 2013

ބިހޭވިއަރަލް ލާނިންގ ތިއަރީ


ބިހޭވިއަރަލް ލާރނިންގ ތިއަރިސްޓުން ނުވަތަ ސްލޫކީ އުނގެނުމުގެ ނަޒަރިއްޔާތުގެ ޢިލްމުވެރިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި އުނގެނުމަކީ މާހައުލުން އުނގެނޭ ފަރާތަށް ކުރުވާ އަސަރެއްގެ ނަތީޖާގެ ސަބަބުން ބޭރު ފުށުން ހާމަވެ ފާޅުވާ ދާއިމީ ބަދަލެކެވެ. މި ނަޒަރިއްޔާތުގެ ޢިލްމުވެރިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ކުއްޖާގެ އުޅުމަށް ބަދަލު ގެނުވޭ 2 ގޮތެއް ވެއެވެ. އެއީ، ކުލެސިކަލް ކޮންޑިޝަނިންގގެ ތެރެއިންނާއި އޮޕަރަންޓް ކޮންޑިޝަނިންގގެ ތެރެއިންނެވެ.

ކުލެސިކަލް ކޮންޑިޝަނިންގއަކީ އިވާން ޕެވްލޯވު (1936-1946) ގެ ތަޖުރިބާތަކުން ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ މޮޑެލެކެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މި މޮޑެލްގައި އަންގައިދެނީ ދެ ސްޓިމިއުލައިއެއް އެކަތި އަނެކައްޗާ ގުޅިގެން ފާޅުވާ ނަތީޖާ ނުވަތަ ރެސްޕޯންސް ހިނގާ ގޮތެވެ. އެހެންކަމުން، މި ރައްދުތައް ވެފައި ވަނީ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ބާރު ހިނގުމެއް ނެތި ލާއިރާދީކޮށް އަންނަ ރައްދުތަކެއްގެގޮތުގައެވެ.
 ބީ އެފް ސްކިނަރ ގެ "އޮޕަރަންޓް ކޮންޑިޝަނިންގ" މި މަފުހޫމުގައި ވާ ގޮތުން، އުނގެނުން ބިނާވެފައި ވަނީ އެކަމަށް އަސަރުކުރުވާ ކަމެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުންނާއި، އެކަމަށް އަސަރުކުރުވާ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެގޮތުން، އުނގެނުމަށް އަސަރުކުރުވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރުހީބު ދިނުމާއި (ވަކިކަހަލަ ބިހޭވިއަރއެއް އިތުރުވުމަށް ނެގެޓިވް އަދި ޕޮޒިޓިވް ރެއިންފޯސްމެންޓް ދިނުމާއި)، އަދަބު ދިނުން (ވަކިކަހަލަ ބިހޭވިއަރއެއް ދަށްކުރުމަށް ޕޮޒިޓިވް އަދި ނެގެޓިވް ޕަނިޝްމަންޓް ދިނުން) ހިމެނެއެވެ.
އުނގަންނައި ދިނުމުގައި މި ތިޔަރީގެ ބޭނުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމުގައި ބިހޭވިޔަރިސްޓުން ނުވަތަ ސްލޫކީ އުނގެނުމުގެ ނަޒަރިއްޔާތުގެ ޢިލްމްވެރިން ހާމަކުރެއެވެ. މިގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް ސަމާލުކަން ދިނުމާއި، އެ ކުދިން ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ތަޢުރީފު ކުރުމާއި، ޕްރިމެކް ޕްރިންސިޕަލްއާއި، ބައްޓަން ކުރުމާއި، ޕޮޒިޓިވް ޕްރެކްޓިސް ހިމެނެއެވެ.
މި ތިއަރީއިން ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ވަކިކަހަލަ ހުނަރެއް ނެތް ދަރިވަރެއްވެސް، ވަކިގޮތަކަށް މުދައްރިސް އެ ދަރިވަރު ހާނުވައިގެން އެ ހުނަރެއް އޭނާގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވިދާނެކަމެވެ.  މިސާލަކަށް، "ބައްޓަން ކުރުން ނުވަތަ ޝޭޕިންގ" ގެ އެހީގައި ފިޔަވަޅު ތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން، ވާހަކަލިޔަން ނޭނގޭ ދަރިވަރަށް ވާހަކަ ލިޔަން ދަސްކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 

ކޮގްނިޓިވި ލަރނިންގ ތިއަރީ


އުނގެނުން ބިނާ ވަނީ ކުރިން އެނގިފައިވާ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް އަލަށް ދެނެގަނެވޭ އެއްޗެއް ގުޅުވައި ލެވިގެންކަމަށް ޕިއާޖޭ ހާމަކުރައްވައެވެ. މި ތިއަރީގެ މައިގަނޑު މޮޑެލަކީ އިންފޮމޭޝަން ޕްރޮސެސިން ތިއަރީ (އައި ޕީ ޓީ) ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ޕްރޮސެސިންގ މޮޑެލް (އައި ޕީ އެމް) އާއި މި ވިސްނުމުގައި މާހައުލުން މަޢުލޫމާތު ވަންނަ ތިން ޖާގައެއް (މެމޮރީ) ހިމެނެއެވެ. އެއީ، މައުލޫމާތު އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ތަން (ސެންސަރީ ރެޖިސްޓަރ) އާއި މަޢުލޫމާތު ބޭނުން ކުރެވޭ ތަނާ (ވާރކިންގ މެމޮރީ) އާއި މަޢުލޫމާތު ދިގު މުއްދަތަށް ރައްކައު ކުރެވޭ ތަން (ލޯންގް ޓާރމް މެމޮރީ)އެވެ.
ސިކުނޑީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓަރ ކުރާތަން (ސެންސަރީ ރެޖިސްޓަރ) ގައި، ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭއިރު ޚާއްޞަކޮށްލެވޭ ތަފާތު މަޢުލޫމާތުތައް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުގައި ސަމާލުކަން ހޯދައި އަދި އެ  ސަމާލުކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް މި މޮޑެލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އުނގެނުން މާނަ ހުރި އެއްޗަކަށް ވަނީ ކުރިން އެނގިފައިވާ އެއްޗަކާއި އަލަށް އެނގޭ އެއްޗެހި ގުޅުވައިލެވާލައިގެންނެވެ.


މިތިއަރީގެ ސަބަބުން ކުދިންގެ އުނގެނުން އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްދެއެވެ. މިގޮތުން، ކުދިން އަމިއްލަ ވިސްނުމުން އެނގިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅުވައިގެން ދަސްކޮށް، ކިޔައި މުރާޖަޢާކޮށްގެން (ރިހާސަލް)، ތަފާތު ނަންނަން ދީގެން، ކަންކަމާއި ގުޅުވައިގެން (އެންކޯޑިންގ) އަދި ހަނދާނަށް ގެނެސްގެން (ރިޓިރީވަލް) އުނގެނެއެވެ. މިއީ އެންމެ އާންމުކޮށް ކުދިން ބޭނުންކުރާ ގޮތްތަކެވެ. ހަމައެހެންމެ މިނޫން ގޮތްގޮތަށްވެސް ކްލާސްރޫމުގައި މި ތިއަރީގެ ބޭނުންހިފިދާނެއެވެ.
މި ތިއަރީގައި ދަރިވަރުންނަށް ކުރިން އެނގިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ފަހުން އެނގޭ މަޢުލޫމާތު ގުޅުވައިގެން މަޢުލޫމާތުތައް ފަރިތަކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމާއެކު މުހިއްމު ޕޮއިންޓްތައްދީ، ރޭވިގެން ތަރުތީބުން ގެންދެވޭ ބައިތަކެއްގެގޮތުގައި މަސްހުނި ނުކޮށް ކިޔަވައިދެވެއެވެ. އަދިހަމައެހެންމެ ވާރކިންގ މެމޮރީއަށް މަޢުލޫމާތެއް ވަނުމަށްފަހު ހަނދާނަށް ގެންނާނެ ތަފާތު ގޮތްތަކާ ގުޅުވައިގެން މަޢުލޫމާތުތައް ދަސްކުރުމަށް ފުރުޞަތުދެވޭކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Saturday, March 23, 2013

ކިޔަވައިދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ފަލްސަފާ

އުނގެނުމަކީ އިންސާނާގެ ވިސްނުމާއި ޖަޒުބާތާއި މާހައުލުގެ ނުފޫޒާއި ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން މީހާގެ ޢިލްމަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ސުލޫކަށް ގެންނަ ދާއިމީ ބަދަލެކެވެ. ދަރިވަރުންނަށް އަންނަ މިފަދަ ބަދަލު ތަކަކީ ކޮންމެ މުދައްރިސަކަށްވެސް އެނގެން ޖެހޭނެ އެއްޗެކެވެ. އެއީ، އެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައެވެ. އެގޮތުން، އުނގެނުމުގެ ނަޒަރިއްޔާތުތައް ނުވަތަ ލަރނިންގެ ތިއަރީ ތަކަކީ، ދަރިވަރުންގެ ޢިލްމާއި ސުލޫކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމުގައި މުދައްރިސުންނަށް އޭގެ ބޭނުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު ތިއަރީތަކެއްކަމުގައި ވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑު ކިޔަވައިދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ފަލްސަފާ ހުށަހަޅާލާފައިވާނީ މި  ލާރނިންގ ތިއަރީތަކާއި އަދި މިއިން ކޮންމެ ތިއަރީއެއްގެވެސް ވަރުގަދަ އަދި ނިކަމެތި ޕޮއިންޓްތަކަށް ވިސްނުމަށްފަހުގައެވެ.  
ބިހޭވިއަރަލް ލާރނިންގ ތިއރީގައި ބީ އެފް ސްކިނަރ ތަޢާރަފު ކޮށްފައިވާ "އޮޕަރަންޓް ކޮންޑިޝަނިންގ" މި މަފުހޫމުގައި ވާ ގޮތުން، އުނގެނުން ބިނާވެފައި ވަނީ އެކަމަށް އަސަރުކުރުވާ ކަމެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ (ސީކުއެންސް) ސަބަބުންނާއި، އެކަމަށް އަސަރުކުރުވާ ކަންތައްތަކެއްގެ (އެންޓިޑިސިޑެންޓްސް) ސަބަބުންނެވެ. އެގޮތުން، އުނގެނުމަށް އަސަރުކުރުވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރުހީބު ދިނުމާއި (ވަކިކަހަލަ ބިހޭވިއަރއެއް އިތުރުވުމަށް ނެގެޓިވް އަދި ޕޮޒިޓިވް ރެއިންފޯސްމެންޓް ދިނުމާއި)، އަދަބު ދިނުން (ވަކިކަހަލަ ބިހޭވިއަރއެއް ދަށްކުރުމަށް ޕޮޒިޓިވް އަދި ނެގެޓިވް ޕަނިޝްމަންޓް ދިނުން) ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ތިއަރީގެ އެހީގައި ސްކޫލާއި ކްލާސްރޫމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ކަންކަން ބަލާ ދިރާސާކޮށް ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމާއި ސުލޫކަށް އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ބަދަލުގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. މި ތިޔަރީގެ އެހީގައި ކުލާސްރޫމުގައި ކުދިންގެ އުނގެނުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ނުވަތަ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އުނގެނުމުގެ ސްލޫކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުންނަށް ސަމާލުކަން ދިނުމާއި، އެ ކުދިން ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ތަޢުރީފު ކުރުމާއި، ޕްރިމެކް ޕްރިންސިޕަލްއާއި، ބައްޓަން ކުރުމާއި، ޕޮޒިޓިވް ޕްރެކްޓިސްގެ ބޭނުންހިފައިގެން ހުނަރެއް ނެތް ދަރިވަރެއްވެސް، ވަކިގޮތަކަށް އެ ދަރިވަރު ހާނުވައިގެން އެ ހުނަރެއް އޭނާގެ ކިބައިގައި އެ ހުނަރެއް އަށަގެންނެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.  
ކޮގްނިޓިވް ލާރނިންގ ތިއަރީގެ ތިއަރިސްޓުން ހާމަކުރާގޮތުގައި މި ތިއަރީގައި އުނގެނުން ބިނާވަނީ ކުރިން އެނގިފައިވާ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް އަލަށް ދެނެގަނެވޭ އެއްޗެއް ގުޅުވައިލެވިގެންނެވެ. އަދި މި ގުޅުވައިލެވޭ ގުޅުވައިލުން އޭނާގެ ވިސްނުމަށާއި ސްލޫކަށްވެސް ބަދަލު ގެނުވާކަމަށް ވެއެވެ. އެހެންކަމުން މަޢުލޫމާތު އަބަދުވެސް ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އުނގަންނައިދެމުން ދާއިރު، ދަރިވަރުންނަށް އުނގެނޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އެއްބައި އަނެއްބައިގެ ގުޅުންތައް ފާހަގަކޮށް ކުރިން އެނގިފައިވާ ބައިތަކާއި އަލަށް އެނގެމުންދާ ބައިތައް ގުޅުވަން ހިތްވަރު ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ފިލާވަޅުގައި ކުރީ ގަޑީގެ ފިލާވަޅާބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެއް ފިލާވަޅު އަނެއް ފިލާވަޅާ ގުޅިގެން ދާ ގޮތަކަށް ފިލާވަޅު ރާވާ، ދަރިވަރުންގެ ޙަރަކާތްތެރި ރޯލެއް ހިމެނޭގޮތަށް އުނގެނުމަށް ފުރުޞަތު ދީ، އަދި އުނގެނުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ތަފާތު ޙާލަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ފަސޭހައިން ހަނދާނަށް ގެނެވޭފަދަ ކަންތައްތަކެއްގެ ތެރެއިން ކިޔަވައިދިނުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، ދަރިވަރު ކިޔަވާ ބައިތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ވާހަކަ ދައްކައި ފަރިތަކުރުމަށް ފުދޭވަރަށް ވަގުތު ދިނުމަކީވެސް ލޯންގް ޓާރމް މެމޮރީގައި މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަކަށް ވާތީ މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް އެންމެ އެކަށޭނަގޮތުގައި ކުދިންނަށް ހޯދައިދެވޭނެއެވެ.
ސޯޝިއަލް ކޮގްނިޓިވް ލާރނިންގ ތިއަރީއާއި އެއްގޮތަށް ކުލާހުގައި ކިޔަވައިދޭއިރު، މާހައުލާއި އެކުއްޖެއްގެ ވިސްނުމާއި ސްލޫކް ގުޅުވައިގެން އުނގަންނައިދިނުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބައިތަކާއެކު އެބައިތައް ދަސްކުރާނެގޮތާއި ފަރިތަކުރާނެ ގޮތްތައް ބުނެދީގެން އެހެން ކުދިންނާ އެކު އަޅުގަނޑު ނަމޫނާ ދައްކައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމުން އަމަލީގޮތުން ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތްވެސް ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދިހަމައެހެންމެ ކުދިން އުނގެނޭ އެއް ގޮތްކަމުގައިވާ ސެލްފް ރެގިއުލޭޝަންގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ގޯލާ ހަމައަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ވިސްނުމާއި ސުލޫކު އަދި އިހުސާސްތައް ވަކިގޮތަކަށް ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އުނގެނުމުގެ ތަފާތު ހުނަރުތަކާއި އަމިއްލަ ނަފުސު ކޮންޓްރޯލު ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަންލިބި، އެކުދިންގެ ކިބައިގައި ކިޔެވުމުގެ ހުނަރާއި އުނގެނުމުގެ ޢަޒުމު އަށަގެންނެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.
އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އައު އެއްޗެހި ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޮންސްޓްރަކްޓިވިސްޓް އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަފާތު މައްސަލަތައް ދަރިވަރުންނަށް މެދުވެރިކުރުވައި އެއަށްފަހު އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ ތަފާތު އުކުޅުތަކާއި ގޮތްތަކަށް މަގު ދައްކައި އެ ކުދިން އަމިއްލައަށް މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ކުލާސް ރޫމެއްގައި ގައިޑެޑް ޑިސްކަވަރީކޮށާއި އިންކުއަރީކޮށާއި ކޯޕަރޭޓިވް ލާރިންގއަށާއި ކުލާސްރޫމް ޑިސްކަޝަންއަށް ފުރުޞަތު ދެވޭގޮތަށް އުނގެނުން ބައްޓަން ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މީގެއިތުރަށް މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަމިއްލައަށް ހޯދައިގެން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތް އިތުރުކޮށް (އިންކުއަރީ) ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު ލިއްބައިދީ، ކްލާސްރޫމުގައި ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމާއި އެހެންކުދިން ދައްކާ ވާހަކަ ކަނުލާއަހަން އިނުން ފަދަ ރީތި އާދަތައް ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.

Sunday, March 17, 2013

ލަރނިންގ ތިއަރީސްމުދައްރިސުންނަކީ އަބަދުވެސް ކުދިންގެ އުނގެނުމަށް ފަހިވާގޮތްގޮތަށް، އެމާހައުލަކާ ގުޅުވައިގެން ފިލާވަޅު ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެކެވެ. މިގޮތުން އުގަންނައިދިނުމުގެ ތަފާތު ތިއަރީތަކާއި ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުގަންނައިދިނުން ފަރުމާކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަކީ އުގަންނައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ ދަރިވަރުން ޙާސިލުކުރާވަރު މަތިވެގެންދާނޭ ކަމެކެވެ.
ލާރނިންގ ތިއަރީތަކަކީ އެކަތި އަނެކައްޗާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުން ހުރި ތިއަރީ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން ބިހޭވިއަރަލް ލަރނިން ތިއަރީއާއި  ސޯޝަލް ކޮގްނިޓިވް ލަރނިންގ ތިއަރީގައި މާހައުލާ ގުޅިގެން ސުލޫކަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިތިއަރީތަކުގައި އުގެނުމަށް ހިތްވަރުލިބޭ ގޮތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ސުލޫކީ މައްސަލަތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތާއި، ދަރިވަރުގެ ވިސްނުން ބައްޓަންވެފައި ހުންނަ ގޮތާއި ގުޅިފައިވެއެވެ. ސައިކޮލޮޖިސްޓުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުން، ޓީޗަރުންނަށް އިރުޝާދު ދޭ ގޮތުގައި ދަރިވަރުން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތައް ފާހަގަކޮށް އެކަންތައްތަކަށް ތައުރީފްކޮށް، ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް އަޅާ ނުލައި ދޫކޮށްލުމަކީ އެކުދިން އެ ރަނގަޅު އުސޫލު އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ވަރަށް މުޙިއްމު ކަމެކެވެ. ކޮގްނިޓިވް ލަރނިން ތިއަރީގައި ޕިއާޖޭގެ ބުނަނީ ކުއްޖާގެ ދަސްކުރުން އޮންނަނީ ހަރުފަތް ތަކަކަށް ބެހިފައި ކަމުގައެވެ.
ކޮންސްޓްރަކްޓިވިސްޓުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ފަރުދީ ތަރައްޤީ އަދި ދަސްކުރުން ބައްޓަންވަނީ އިޖުތިމާޢީ ގުޅުމާއި، ސަގާފީ އާލާތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހުރިހާ ތިއަރީތަކުގެ އަލީގައި ކުދިންގެ އުނގެނުމާއި ސުލޫކު ރަނގަޅަށް ބައްޓަން ކުރުމަށްޓަކައި މުދައްރިސުން މި ތިއަރީތަކަށް އަހުލުވެރިވެ، މި ތިއަރީތަކުގެ ބޭނުންހިފުމަކީ އުނގަންނައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުވެގެންދާނޭކަމެއްކަން ޔަޤީނެވެ.